تاثيرات اكسيژن هوا بر تسريع فساد مواغذايي

تاثيرات اكسيژن هوا بر تسريع فساد مواغذايي

هوا از ٧٨٪؜ نيتروژن و ٢١٪؜ اكسيژن و ١٪؜ گازهاي ديگر تشكيل شده است. با اينكه اكسيژن براي حيات اكثر…
تکنولوژی M.A.P  در بسته بندی مواد غذایی

تکنولوژی M.A.P در بسته بندی مواد غذایی

عمدتاً در ايران از بسته بندي معمولي يا روش تخليه هوا استفاده مي‌شود، ولي در چند سال اخير با توجه…
گازهای مورد استفاده در بسته بندی به روش اتمسفر بهبود یافته

گازهای مورد استفاده در بسته بندی به روش اتمسفر بهبود یافته

برای بسته‌بندی به روش MAP هوای داخل بسته با گازهای نگهدارنده جایگزین می شود. معمولاً از گازهای تشکیل دهنده هوا…