gas_mixer_km20-eco

KM20 ECO

طراحی شده برای توزیع گاز و یا ترکیب N2/CO2 در مخازن تحت فشار نگهداری نوشیدنی های گاز دار مانند ماء الشعیر.مناسب ترکیب گازهای دی اکسید کربن و نیتروژن

gas_mixer_mm_2g

MM-2K/MM-2G

میکسرگاز قابل استفاده در بسیاری از صنایع مناسب ترکیب دو نوع گاز مختلف:نیتروژن و دی اکسید کربن (100-0%)، آرگون و دی اکسید کربن (25-0%) یا آرگون و هلیوم (0-25%)- غیرقابل قابل استفاده برای گازهای اشتعال زا

gas_mixer_mm-flex_1

MM-Flex

میکسرگاز طراحی شده برای ترکیب دو نوع گاز مشخص قابل استفاده در صنایع مختلفی که نیاز به یک سیستم ترکیب گاز قابل تنظیم دارند.مناسب ترکیب کلیه گازهای صنعتی (بجز گازهای سمی یا خورنده و همچنین ترکیب هوا با گازهای آتشزا مثل O2 یا N2O).رنج ترکیب گاز:25-0% یا 100-0% است

gas_mixer_mm-flex_1

MM-Flex

میکسرگاز طراحی شده برای ترکیب دو نوع گاز مشخص قابل استفاده در صنایع مختلفی که نیاز به یک سیستم ترکیب گاز قابل تنظیم دارند.مناسب ترکیب کلیه گازهای صنعتی (بجز گازهای سمی یا خورنده و همچنین ترکیب هوا با گازهای آتشزا مثل O2 یا N2O).رنج ترکیب گاز:25-0% یا 100-0% است

gas_mixer_mg-fix

MG FIX

میکسرهای گاز مناسب ترکیب 2 یا 3 گاز، طراحی شده برای فرآیندهای مختلف.قابل استفاده جهت ترکیب گازهای :دی اکسید کربن، نیتروژن و آرگونرنج ترکیب گاز: 2-92%- غیر قابل استفاده برای گازهای اشتعال زا .

gas_mixer_km10-2_flex

KM10-2 Flex

میکسرگاز طراحی شده برای ترکیب دو نوع گاز مشخص، برای فرآیندهای مختلف بویژه برای صنایعی که مصرف گاز کمی دارند طراحی شده است. از این میکسر میتوان بعنوان یک میکسر قابل حمل در مکان هایی مثل آزمایشگاه ها استفاده کرد.- طراحی شده با تکنولوژی جدید و بدون نیاز به مخزن گازقابل استفاده جهت ترکیب گازهای :کلیه گازهای صنعتی (بجز گازهای سمی یا خورنده و همچنین ترکیب هوا با گازهای آتشزا مثل O2 یا N2O).رنج ترکیب گاز : 92-5% جهت ترکیب

gas_mixer_bm-2m

BM- 2M​

میکسرگاز طراحی شده برای ترکیب دو نوع گاز مشخص قابل استفاده در صنایع مختلف، طراحی شده برای اتصال مستقیم به سیلندرهای گاز پرفشارقابل استفاده جهت ترکیب گازهای دی اکسی کربن، نیتروژن، آرگون و هلیوم.رنج ترکیب گاز:25-0% یا 100-0% است

gas_mixer_mg-flex

MG FIX

میکسرهای گاز مناسب ترکیب 2 یا 3 گاز، طراحی شده برای فرآیندهای مختلف.قابل استفاده جهت ترکیب گازهای :دی اکسید کربن، نیتروژن و آرگونرنج ترکیب گاز: 2-92%- غیر قابل استفاده برای گازهای اشتعال زا .

gas_mixer_km100-2

KM

میکسرهای گاز مناسب ترکیب 2 یا 3 گاز، طراحی شده برای فرآیندهای مختلف مانند صنایع جوشکاری با رنج ترکیب 25-0% یا 0-100% جهت ترکیب کلیه گازهای صنعتی (بجز گازهای سمی یا خورنده و همچنین ترکیب هوا با گازهای آتشزا مثل O2 یا N2O).

gas_mixer_km100_2m

KM-M

میکسر گاز طراحی شده برای ترکیب دو یا سه گاز مناسب ماشین های بسته بندی فلوپک در صنایع غذایی.مناسب ترکیب گازهای دی اکسید کربن، نیتروژن و اکسیژنرنج ترکیب گاز : 100-0%

gas_mixer_km100-3me

KM-ME

میکسر گاز بسیار قوی طراحی شده برای ترکیب دو یا سه گاز که برای ترکیب گازهایی که خروجی با نوسانات بالایی دارند.مناسب ترکیب کلیه گازهای صنعتی (بجز گازهای سمی یا خورنده و همچنین ترکیب هوا با گازهای آتشزا مثل O2 یا N2O).رنج ترکیب گاز 25-0% و 100-0%.

gas_mixer_km100_mem_plus

KM-M+

میکسر گاز طراحی شده برای ترکیب دو یا سه گاز مناسب بسته بندی به روش اتمسفر اصلاح شده و ماشین های فلوپک در صنایع غذایی.مناسب ترکیب گازهای دی اکسید کربن، نیتروژن و اکسیژنرنج ترکیب گاز : 100-0%

gas_mixer_km-flow_with_gas_analyser

KM-Flow

میکسر گاز طراحی شده برای ترکیب دو یا سه گاز مناسب بسته بندی به روش اتمسفر اصلاح شده و انواع ماشین بسته بندی (وکیوم، ترموفرمینگ، پیلوپک و یا ماشین های بسته بندی دستی).مناسب ترکیب گازهای دی اکسید کربن، نیتروژن و اکسیژن

gas_mixer_mg50-2me

MG-2ME 2

میکسر گاز بسیار قوی طراحی شده برای ترکیب دو گاز با دبی بالا برای ترکیب گازهایی خروجی با نوسانات بالایی دارند.مناسب ترکیب کلیه گازها بجز گازهای آتشزا و خورندهرنج ترکیب گاز 25-0% و 100-0%.

gas_mixer_km100-3me_ex

MG-3ME 3

میکسر گاز بسیار قوی طراحی شده برای ترکیب دو یا سه گاز با دبی بالا برای ترکیب گازهایی خروجی با نوسانات بالایی دارندمناسب ترکیب کلیه گازها بجز گازهای آتشزا و خورندهرنج ترکیب گاز 25-0% و 100-0%.

gas_mixer_km100_3mem

KM-Flow

میکسر گاز طراحی شده برای ترکیب دو یا سه گاز مناسب بسته بندی به روش اتمسفر اصلاح شده و انواع ماشین بسته بندی (وکیوم، ترموفرمینگ، پیلوپک و یا ماشین های بسته بندی دستی).مناسب ترکیب گازهای دی اکسید کربن، نیتروژن و اکسیژن

gas_mixer_km100_mem_plus

KM-MEM+ 2

مناسب انواع صنایع.مناسب ترکیب گازهای دی اکسید کربن، نیتروژن و اکسیژنرنج ترکیب گاز : 100-0%

gas_mixer_km100_mem_plus

MG-MEM+ 2

سیستم های ترکیب گاز الکترونیکی با شیر ترکیب الکترو-مکانیکی طراحی شده برای ترکیب دو یا سه گاز مناسب بسته بندی به روش اتمسفر اصلاح شده و ماشین های وکیوم با دبی بالا

gas_mixer_km10-2_flex

KM10-2 Flex

میکسر گاز کوچک طراحی شده برای ترکیب دو گاز قابل استفاده در صنایع مختلفی که مصرف گاز کمی دارند. این میکسر بدلیل اندازه کوچک و عدم نیاز به مخزن گاز قابل استفاده در آزمایشگاه ها می باشد.cc با توجه به نوع گازهای ترکیب شونده 92-5% است.

gas_mixer_km100-3

KM

میکسرهای گاز مناسب ترکیب 2 یا 3 گاز، طراحی شده برای فرآیندهای مختلف مانند صنایع جوشکاری.مناسب ترکیب کلیه گازهای صنعتی (بجز گازهای سمی یا خورنده و همچنین ترکیب هوا با گازهای آتشزا مثل O2 یا N2O).رنج ترکیب گاز0-25% و 100-0%

MG50_2ME_EX

KM-ME Ex

میکسرهای گاز مناسب ترکیب 2 یا 3 گاز، طراحی شده برای صنایع مختلف، بویژه صنایعی که گاز خروجی از میکسر نوسانات بالایی دارند.مناسب ترکیب کلیه گازهای صنعتی (بجز گازهای سمی یا خورنده و همچنین ترکیب هوا با گازهای آتشزا مثل O2 یا N2O).رنج ترکیب گاز0-25% و 100-0%

gas_mixer_mg50-200-3me_ex

MG-ME Ex

میکسرهای گاز مناسب ترکیب 2 یا 3 گاز، طراحی شده برای صنایع مختلف با دبی گاز بالا بویژه صنایعی که گاز خروجی از میکسر نوسانات بالایی دارند.مناسب انواع گازها به غیر از گازهای سمی یا خورندهرنج ترکیب گاز0-25% و 100-0%

synthetic_air_mixer_med-mg

MED-MG

میکسرهای گاز طراحی شده برای تولید هوای سنتیک ( طبق استاندارد EN ISO 7396-1)مناسب ترکیب اکسیژن و نیتروژنرنج ترکیب گاز : 9/20% اکسیژن (قابل تنظیم)

View More