86

زانویی 115 درجه

برای تنظیم و ثابت نگه داشتن فشار پشت رگولاتور (قبل از ورودی رگولاتور)نصب آساندارای اتصالات اماده برای نصب گیج و پایلوت

87

مهره

برای تنظیم و ثابت نگه داشتن فشار پشت رگولاتور (قبل از ورودی رگولاتور)نصب آساندارای اتصالات اماده برای نصب گیج و پایلوت

88

نیپل مادگی

برای تنظیم و ثابت نگه داشتن فشار پشت رگولاتور (قبل از ورودی رگولاتور)نصب آساندارای اتصالات اماده برای نصب گیج و پایلوت

89

نیپل نری

برای تنظیم و ثابت نگه داشتن فشار پشت رگولاتور (قبل از ورودی رگولاتور)نصب آساندارای اتصالات اماده برای نصب گیج و پایلوت

90

کوپلینگ نری

برای تنظیم و ثابت نگه داشتن فشار پشت رگولاتور (قبل از ورودی رگولاتور)نصب آساندارای اتصالات اماده برای نصب گیج و پایلوت

91

نیپل یک سر مهره

برای تنظیم و ثابت نگه داشتن فشار پشت رگولاتور (قبل از ورودی رگولاتور)نصب آساندارای اتصالات اماده برای نصب گیج و پایلوت

92

کوپلینگ نری با O رینگ

برای تنظیم و ثابت نگه داشتن فشار پشت رگولاتور (قبل از ورودی رگولاتور)نصب آساندارای اتصالات اماده برای نصب گیج و پایلوت

93

اتصال قابل جوشکاری

برای تنظیم و ثابت نگه داشتن فشار پشت رگولاتور (قبل از ورودی رگولاتور)نصب آساندارای اتصالات اماده برای نصب گیج و پایلوت

94

اتصال نری به مادگی با O رینگ

برای تنظیم و ثابت نگه داشتن فشار پشت رگولاتور (قبل از ورودی رگولاتور)نصب آساندارای اتصالات اماده برای نصب گیج و پایلوت

95

اتصال نری به مادگی

برای تنظیم و ثابت نگه داشتن فشار پشت رگولاتور (قبل از ورودی رگولاتور)نصب آساندارای اتصالات اماده برای نصب گیج و پایلوت

96

درپوش با زنجیر

برای تنظیم و ثابت نگه داشتن فشار پشت رگولاتور (قبل از ورودی رگولاتور)نصب آساندارای اتصالات اماده برای نصب گیج و پایلوت

97

اتصال توزیع

برای تنظیم و ثابت نگه داشتن فشار پشت رگولاتور (قبل از ورودی رگولاتور)نصب آساندارای اتصالات اماده برای نصب گیج و پایلوت

98

اتصالات لوله

برای لوله های مسی یا استیلماکزیمم 25 بار

View More