44

SV 805

شیرهای ایمنی آزاد کننده فشار اضافه ماکزیمم فشار 45 بار برای سایز وردی و خروجی به کاتالوگ مراجعه شود

45

SV 805

شیرهای ایمنی آزاد کننده فشار اضافه ماکزیمم فشار 45 بار تخلیه دستی برای سایز وردی و خروجی به کاتالوگ مراجعه شود

46

AV 815

شیرهای ایمنی آزاد کننده فشار اضافه برای گاز استیلن برای سایز وردی و خروجی به کاتالوگ مراجعه شود

47

AV 319

شیرهای ایمنی آزاد کننده فشار اضافه برای تخلیه سریع گازها و بخارات مخازن،خط ولله ها و بقیه قسمت های تجهیزات نصب شده برای سایز وردی و خروجی به کاتالوگ مراجعه شود

48

AV 619

شیرهای ایمنی آزاد کننده فشار اضافه برای تخلیه سریع گازها و بخارات مخازن،خط ولله ها و بقیه قسمت های تجهیزات نصب شده برای سایز وردی و خروجی به کاتالوگ مراجعه شود

49

AV 919

شیرهای ایمنی آزاد کننده فشار اضافه برای تخلیه سریع گازها و بخارات مخازن،خط ولله ها و بقیه قسمت های تجهیزات نصب شده آلومینیوم محافظت شده برای سایز وردی و خروجی به کاتالوگ مراجعه شود

View More