1-3

اتصال سریع برای تورچ

اتصال سریع همراه با شیر یک طرفه و شیر قطع جریان اتوماتیک مناسب برای تورچ

2-3

اتصال سریع برای شلنگ ها

اتصال سریع همراه با شیر یک طرفه و شیر قطع جریان اتوماتیک مناسب برای تورچ

3-3

اتصال سریع برای انشعابات خروجی

اتصال سریع بدنه همراه با شیر قطع اتوماتیک مناسب برای انشعابات خروجی

4-3

اتصال سریع محافظت شده

این اتصال از سیستم در برابر دسترسی های غیر مجاز حفاظت میکند فقظ کسانی که صاحب کلید مخصوص باشند میتوانند از انشعاب استفاده کنند

5-3

7 3 5 / 7 3 6

اتصال شلنگ برای جریان های بالا

View More