79

فیلتر گاز 622

برای محافظت در برابر الاینده ها با فیلتر کردن ذرات 40 میکرومتر به بالاقابلیت تعویض در حین کاردبی بالانصب آسانافزایش طول عمر تجهیزات و اتصالات پایین دستی

80

فیلتر گاز 77

برای محافظت در برابر الاینده ها با فیلتر کردن ذرات و رطوبتمحل تخلیه آب حاصل از چگالشقابلیت تعویض در حین کاردبی بالانصب آسانافزایش طول عمر تجهیزات و اتصالات پایین دستی

81

فیلتر گاز 625

برای محافظت در برابر الاینده ها با فیلترکردن ذرات 40 میکرومتر به بالاقابلیت تعویض در حین کاردبی بالانصب آسانافزایش طول عمر تجهیزات و اتصالات پایین دستی

82

فیلتر خالص 57

برای محافظت در برابر ریزآلاینده های موجود در گاز ( 3 میکرومتر)برای مثال در آزمایشگاه ها یا خوراک کوره در صنعت شیشهمقاوم در برابر خوردگی توسط استیل ضد زنگدبی بالاافزایش طول عمر تجهیزات و اتصالات پایین دستی

83

فیلتر خالص 807

برای محافظت در برابر ریزآلاینده های موجود در گاز ( 5 میکرومتر)برای مثال در آزمایشگاه ها یا خوراک کوره در صنعت شیشهمقاوم در برابر خوردگی توسط استیل ضد زنگدبی بالاافزایش طول عمر تجهیزات و اتصالات پایین دستی

84

فیلتر استیل ضد زنگ HD

برای محافظت در برابر ریزآلاینده های موجود در گازجهت نصب در لاین های گازفیلتر قرار گرفتع در محفظه کرومونیکل- استیلافزایش طول عمر تجهیزات و اتصالات پایین دستی

View More