79

فیلتر گاز 622

برای محافظت در برابر الاینده ها با فیلتر کردن ذرات 40 میکرومتر به بالا قابلیت تعویض در حین کار دبی بالا نصب آسان افزایش طول عمر تجهیزات و اتصالات پایین دستی

80

فیلتر گاز 77

برای محافظت در برابر الاینده ها با فیلتر کردن ذرات و رطوبت محل تخلیه آب حاصل از چگالش قابلیت تعویض در حین کار دبی بالا نصب آسان افزایش طول عمر تجهیزات و اتصالات پایین دستی

81

فیلتر گاز 625

برای محافظت در برابر الاینده ها با فیلترکردن ذرات 40 میکرومتر به بالا قابلیت تعویض در حین کار دبی بالا نصب آسان افزایش طول عمر تجهیزات و اتصالات پایین دستی

82

فیلتر خالص 57

برای محافظت در برابر ریزآلاینده های موجود در گاز ( 3 میکرومتر) برای مثال در آزمایشگاه ها یا خوراک کوره در صنعت شیشه مقاوم در برابر خوردگی توسط استیل ضد زنگ دبی بالا افزایش طول عمر تجهیزات و اتصالات پایین دستی

83

فیلتر خالص 807

برای محافظت در برابر ریزآلاینده های موجود در گاز ( 5 میکرومتر) برای مثال در آزمایشگاه ها یا خوراک کوره در صنعت شیشه مقاوم در برابر خوردگی توسط استیل ضد زنگ دبی بالا افزایش طول عمر تجهیزات و اتصالات پایین دستی

84

فیلتر استیل ضد زنگ HD

برای محافظت در برابر ریزآلاینده های موجود در گاز جهت نصب در لاین های گاز فیلتر قرار گرفتع در محفظه کرومونیکل- استیل افزایش طول عمر تجهیزات و اتصالات پایین دستی

View More