32

NV654

شیرهای یک طرفهماکزیمم 60 بار(اکسیژن تا 30 بار)برای سایز وردی و خروجی به کاتالوگ مراجعه شود

33

NV100

شیرهای یک طرفهماکزیمم 25 بارهوا ماکزیمم 130 مترمکعب بر ساعتبرای سایز وردی و خروجی به کاتالوگ مراجعه شود

34

Ultra 10

شیرهای یک طرفهماکزیمم 16بارهوا ماکزیمم 800مترمکعب بر ساعتکمترین افت فشار و تولید صدابرای سایز وردی و خروجی به کاتالوگ مراجعه شود

35

NV200

شیرهای یک طرفهماکزیمم 16بارهوا ماکزیمم 1900مترمکعب بر ساعتبرای سایز وردی و خروجی به کاتالوگ مراجعه شود

36

Ultra 20

شیرهای یک طرفهبا دبی بهینهماکزیمم 16بارهوا ماکزیمم 2300مترمکعب بر ساعتکمترین افت فشار و تولید صدابرای سایز وردی و خروجی به کاتالوگ مراجعه شود

37

NV600H

شیرهای یک طرفهماکزیمم 40باربرای سایز وردی و خروجی به کاتالوگ مراجعه شود

38

NV70/70U

شیرهای یک طرفهماکزیمم 16بارهوا ماکزیمم 1220مترمکعب بر ساعتبرای سایز وردی و خروجی به کاتالوگ مراجعه شود

39

NV300

شیرهای یک طرفهماکزیمم 16بارهوا ماکزیمم 3260مترمکعب بر ساعتبرای سایز وردی و خروجی به کاتالوگ مراجعه شود

40

NV400

شیرهای یک طرفهماکزیمم 16بارهوا ماکزیمم 8100مترمکعب بر ساعتبرای سایز وردی و خروجی به کاتالوگ مراجعه شود

41

NV400 Flange version

شیرهای یک طرفهماکزیمم 16بارهوا ماکزیمم 8100مترمکعب بر ساعتبرای سایز وردی و خروجی به کاتالوگ مراجعه شود

42

NV800

شیرهای یک طرفهماکزیمم 10بارهوا ماکزیمم 14000مترمکعب بر ساعتبرای سایز وردی و خروجی به کاتالوگ مراجعه شود

43

NV2000

شیرهای یک طرفهماکزیمم 10بارهوا ماکزیمم 26800مترمکعب بر ساعتنصب عمودی و جریان به سمت بالابرای سایز وردی و خروجی به کاتالوگ مراجعه شود

View More