54

Series 610

انشعاب های خروجیجهت تامین گاز های صنعتی از سیستم مرکزی جهت نصب روی دیوار

55

Series 603

انشعاب های خروجیجهت تامین گاز های صنعتی از سیستم مرکزی جهت نصب روی دیوارفلش بک ها و ریگلاتورهای ثابت و بدون چرخشلوله های با روکش نیکل

56

Series 503

جهت تامین گاز های سوختی و اکسیژن از سیستم مرکزی برای ماشین های برشدارای فیلتر 622 جهت نصب روی دیوارفلش بک های 10-85 و ریگلاتورهای ثابت و بدون چرخشلوله های با روکش نیکلمونتاژ شدهتست شده

View More