54

Series 610

انشعاب های خروجی جهت تامین گاز های صنعتی از سیستم مرکزی جهت نصب روی دیوار

55

Series 603

انشعاب های خروجی جهت تامین گاز های صنعتی از سیستم مرکزی جهت نصب روی دیوار فلش بک ها و ریگلاتورهای ثابت و بدون چرخش لوله های با روکش نیکل

56

Series 503

جهت تامین گاز های سوختی و اکسیژن از سیستم مرکزی برای ماشین های برش دارای فیلتر 622 جهت نصب روی دیوار فلش بک های 10-85 و ریگلاتورهای ثابت و بدون چرخش لوله های با روکش نیکل مونتاژ شده تست شده

View More